top of page

Salgsbetingelser

Kjøpsavtalen

Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

Når du kjøper et produkt eller tjeneste, inngår du en avtale med Maria Nyvold - Essensiell Livsstil. Du må ha lest og forstått den avtalen. 

Hvis du er under 18 år, må du ha tillatelse fra foresatte/verge for å benytte deg av tjenster hos Holistisk Helse Ingrid AS

Partene

Selger er:

Holistisk Helse Ingrid AS ved Ingrid Qvam Loe

Nordre Hallsetvei 6, 7023 Trondheim

Mobil 99734673

Mail holistiskhelse@gmail.com

Organisasjonsnummer 931273434 mva

og betegnes i det følgende som selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

Pris

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

Betalingen

Betaling skjer via Bank-/Kredittkort. Vi tilbyr også delbetaling. Ved forespørsel tilbys faktura.

Vi aksepterer både Visa og MasterCard gjennom våre verdensledende samarbeidspartnere Stripe og PayPal . Alle dine transaksjoner sendes kryptert via SSL (Secure Sockets Layer) og er 100 % sikre. Alle kortkjøp er avgiftsfrie. Vi tilbyr pgså Vipps som betalingalternativ

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.

Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak.

Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

Ved delbetaling over flere måneder vil kortet som ble brukt til å betale første avdrag, automatisk trekkes ved samme dato den påfallende måneden. 

 

Levering

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt varen eller fått tilgang til tjenesten.

Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Varen skal leveres hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

Avlysing og utsettelser


Vi forbeholder oss retten til å avlyse eller utsette programmer som følge av årsaker som er utenfor vår kontroll. Ved avlysning av aktiviteter vil kursdeltakeren få refundert medlemsavgiften. Ved utsettelse vil kursdeltakeren bli tilbudt deltakelse på et senere tidspunkt.

Force majeur

Er Holistisk Helse Ingrid AS forhindret fra å levere eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den, som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Holistisk HelseIngrid AS fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den mangelfulle vares kjøpesum.

Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøper når han, eller hans representant, har fått varene levert.

 

Angrerett

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.

Ifølge Angrerettloven så gjelder ikke angreretten for avtaler om "levering av digitalt innhold som ikke leveres fysisk, dersom forbrukeren klart ber om at levering starter og erkjenner at angreretten går tapt. Med digitalt innhold som ikke leveres fysisk menes for eksempel produkter som lastes ned fra internett eller som sendes som vedlegg på e-post."
Les mer om dette under Lovdata

Holistisk Helse Ingrd Qvam Loe ønsker fornøyde kunder, og velger derfor å tilby 14 dagers angrefrist på sine nettkurs og programmer. Dette gjelder IKKE online workshops eller PDFer / E-bøker for nedlastning. 

For å benytte angrerett kan ikke kursene være påbegynt, i form av at deltager har sett eller lastet ned innhold fra kurset. Selger kan sjekke kontrollere dette digitalt. 

Dersom det medfølger fysiske produkter som eteriske oljer e.l. i kurset, må dette returneres uåpnet i sin helhet for at beløpet skal tilbakebetales. Dersom det ikke er mulig, vil et beløp tilsvarende pris på produktene blir trekt i fra refundert beløp, og kjøper beholder varene. 

Kjøperen må gi selger skriftlig melding til holisttiskhelse@gmail.com om bruk av angreretten innen fristen utløper 14 dager fra kjøpsdato. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe:

  • Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.

  • Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er mottatt.

  • Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.

Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt  tilbake.

 

doTerra medlemskap


Dersom du har meldt deg inn i doTERRA gjennom Ingrid Qvam Loe og bestilt eteriske oljerog produkter fra doTerra.com, er de å regnes som er selger og kjøper må selv ta direkte kontakt med selskapet ved kundeservice i doTERRA. Ved mail til kundesupport@doterra.com, eller telefon 21959499. Kundesuport er norsktalende.

Forsinkelse og manglende levering – kjøpernes rettigheter og frist for å melde krav

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).

Oppfyllelse

Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse.

Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving

Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet.

Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende.

Leveres tingen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen.

Erstatning

Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor selgers kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.

 

Mangel ved varen – kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning  fra selgeren. Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

Retting eller omlevering

Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

Heving

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

 

Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

Oppfyllelse

Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving

Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr

Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer

Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selger belaste kjøper med et gebyr. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år.

 

Garanti

Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler.

Personopplysninger og sikkerhet

 

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

Sikkerhet og Personvern


Vi bruker SSL (Secure Socket Layer), som betyr at alle betalingsløsninger er kryptert og 100 % sikre.

Holistisk Helse Ingrid tar personvern på alvor, og du kan lese mer om dette under personvern og vilkår

 

Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid (se punkt over) Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling.

Tvisteløsning


Hvis tvisten ikke kan løses ved forhandlinger mellom partene, vil en uenighet i forbindelse med denne avtalen kunne sendes til forliksrådet eller retten.

Forbrukerrådet er tilgjengelig  på  telefon 23 400 500  eller www.forbrukerradet.no.

Varsel


Eventuelle varsler om uenighet skal skje ved personlig overlevering eller per e-post.

Offentlig sverting
Om det skulle oppstå en tvist mellom deg og selskapet, samtykker du i at en slik tvist skal løses internt. Du samtykker i at du ikke vil kommunisere med en tredjepart, offentlig eller privat, som vil føre til offentlig sverting av selskapet.

 

Betingelser for bruk av innhold fra kurs

 

Du kjøper tilgang til kursets / kursenes innhold i din betalende medlemsperiode. Alle produkter fra Holistisk Helse Ingrid AS er beskyttet av opphavsrett.

Produktet er kun for personlig bruk – og for EN bruker.

Du kan ikke bruke produktet eller materialet i produktet på en måte som krenker mine rettigheter, eller på en måte som ikke har blitt autorisert av Holistisk Helse Ingrid.

Du kan ikke kopiere, endre, publisere, reprodusere, laste opp, legge ut, overføre, oversette, selge, skape avledede verk, utnytte eller distribuere noe materiale fra produktet. Deling eller opplasting av produktfiler til deling på nettsteder blir ansett som tyveri og vil bli anmeldt i henhold til loven.

Du kan laste ned og/eller skrive ut sider fra nettstedet for personlig, ikke-kommersiell bruk. Dette forutsetter at alle opphavsrettigheter og eiendomsrettigheter beholdes.

Både medlemskap, E-bøker og kurs er individuelle program. Når du registrerer deg, vil du motta brukernavn og passord. Denne brukerprofilen er til bruk for innlogging i kurs,- og medlemsportalen.

Hvis du ønsker å dele innhold med andre, må hver enkelt kjøpe tilgang individuelt.

 

Ansvar og konfidensialitet

Holistisk Helse Ingrid AS ved Ingrid Qvam Loe fraskriver seg alle økonomiske krav knyttet til sine nettsider, nyhetsbrev, videoer, kursportal eller annet innhold. Hun gjør hele tiden siit ytterste for sikre at innholdet har høy kvalitet. Ved å kjøpe kurs aksepterer og godtar du, at du selv er ansvarlig for egen fremgang og resultater. Holistisk Helse Ingrid tilbyr ingen garantier om resultater. Du er selv ansvarlig for å gjennomføre og dine resultater er avhengig av dette.

Holistisk Helse Ingrid har høy respekt for ditt privatliv, og ber om at du også respekterer privatlivet til andre deltager på kursene. Dette er derfor en gjensidig avtale om taushetsplikt. Vi ber alle respekter dettee, og ikke deler videre det som blir delt på online samlinger eller i våre nettforum. Ved å kjøpe kurset eller medlemskap samtykker du til å respektere dette.

Du står selvfølgelig fritt til å diskutere dine personlige resultater fra Ingrids kurs og oppgaver. All erfaring og uttalelser, muntlig eller skriftlig, fra alle andre deltakere eller kursholder må holdes strengt konfidensielt. Dette er for å skape en trygg arena hvor alle kan vokse uten å være redd for å bli eksponert uten samtykke. Ingrid Qvam Loe deler selv mange privat erfaringer for at du skal lære på best mulig måte, og har tillit til at dette ikke blir delt utover deltagere som er med i kursene. 

bottom of page